Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Booklist []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Sustainability
Udržateľnosť //

Chráňte svetové najvzácnejšie zdroje


Podniková udržateľnosť

Spoločnosť Badger Meter je vedúca spoločnosť v presadzovaní a vytváraní podmienok pre udržateľnosť. Vďaka naším zákazníkom z celého sveta, ktorí využívajú naše meracie výrobky a prístrojové vybavenie, našim ekologickým výrobným postupom, zodpovednému riadeniu podnikových zariadení a našej motivovanej pracovnej sile má spoločnosť Badger Meter zásadný a merateľný vplyv, ktorý pomáha zachovávať vzácne svetové prírodné zdroje.

Ako obchodná spoločnosť dosahuje Badger Meter svoj cieľ v udržateľnosti v troch hlavných kategóriách:

  • šetrenie vodných a iných vzácnych zdrojov prostredníctvom zákazníkov, ktorí využívajú jej meracie výrobky,
  • úspora energie na základe využívania recyklovaných materiálov pri výrobe jej výrobkov,
  • zodpovedné riadenie jej prevádzok.
     

Správa o udržateľnosti 2018-2019

Green roof

Posolstvo nášho prezidenta

Téma udržateľnosti je pre spoločnosť Badger Meter dôležitá  od chvíle, kedy naši zakladatelia vynašli prvý mrazuvzdorný vodomer v 1905. Tento vynález pomáhal ľuďom merať ich spotrebu vody dokonca aj počas drsných zím vo Wisconsine. Dnes naše inteligentné riešenia v podobe meracích a prietokových prístrojov pomáhajú v podnikoch komunálnych služieb a širokom spektre priemyselných odvetví po celom svete merať v podstate čokoľvek, čo prejde potrubím. V konečnom dôsledku tak prinášame dlhodobú hodnotu pre našich investorov, zamestnancov a zákazníkov vďaka ponuke riešení, ktoré pomáhajú našim zákazníkom spravovať a zachovať svetové najvzácnejšie prírodné zdroje.

Ako korporácia sleduje spoločnosť Badger Meter iniciatívy pre neustále zlepšovanie v troch hlavných kategóriách udržateľnosti:

  • NAŠE VÝROBKY pomáhajú našim zákazníkom šetriť vodou a inými prírodnými zdrojmi vďaka našim vysoko presným meracím a analytickým riešeniam,
  • NAŠE PREVÁDZKY zahŕňajú spoločensky zodpovedné postupy v rámci dodávateľského reťazca a zodpovedné využívanie zdrojov pri riadení našich zariadení,
  • NAŠI ĽUDIA sú hlavným zdrojom sily a snažíme sa kultivovať a udržiavať zdravú produktívnu a zanietenú pracovnú silu, pritom zároveň prispievame do komunít a odvetví, ktorých sme súčasťou.


Sme hrdí na náš úspech a pokrok, ktorý neustále robíme. Náš tím zodpovedný za udržateľnosť a celá spoločnosť ostávame zanietení pre pomoc našim zákazníkom efektívne využívať zdroje, realizovať to, k čomu vyzývame v našich prevádzkach, a vďaka našej zanietenej a usilovnej pracovnej sile naďalej robiť našu spoločnosť aj svet rozmanitejším miestom.


Ken Bockhorst, Prezident

Ken Bockhorst

Naše výrobky

Icon_Products

Výrobky spoločnosti Badger Meter pomáhajú zákazníkom po celom svete merať a spravovať ich najvzácnejšie zdroje. Naše meracie a analytické technológie spolu s naším prietokovými meracími a kontrolnými výrobkami pomáhajú podnikom komunálnych služieb a širokému spektru priemyselných odberateľov presne merať, koľko vody, ropy, plynu a iných kvapalín využívajú, aby ich tak dokázali využívať efektívnejšie.
 

Naše prevádzky

Icon_Operations

Spoločnosť Badger Meter odberá diely a materiály od spoločností, ktoré zdieľajú naše hodnoty a záväzok k ochrane ľudských práv, etickému správaniu a zodpovednosti voči životnému prostrediu. Podporujeme celoodvetvový prístup k riešeniu spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom dodávateľského reťazca, a usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) sú naším rámcom pre povinnú starostlivosť.

Naši ľudia

Icon_People

Tak ako sa hovorí v našom motte „Every Drop Counts“ (Každá kvapka sa ráta), každý náš zamestnanec sa ráta tiež. Spoločnosť Badger Meter verí, že jej ľudia sú hlavným zdrojom jej sily. Práve preto sme sa zaviazali k neustálemu rozvoju našich zamestnancov. Za naše najzásadnejšie zdroje považujeme vedomosti, bystrosť, zanietenosť a oddanosť.