Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Booklist []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Garantie
Vyhlásenie ku garanciám //

24 mesiacov záruka na naše výrobky

Týmto garantujeme, že nami vyrobené a dodané prietokomery ako aj náhradné diely sú bez materiálovej chyby. Získavate garanciu 24 mesiacov po dátumu dodávky. Ak by v tomto časovom intervale sa vyskytla materiálová chyba u naších výrobkov, budú tieto výrobky nami bezplatne opravené event. vymenené. K tomu má kupujúci výrobcu písomne informovať o materiálovej chybe v priebehu 10 dní po jej zistení a výrobky vrátiť na náklady výrobcu k oprave. Badger Meter nepreberá žiadne záruky za škody, ktoré poukazujú buď na chybnú manipuláciu alebo nerešpektovanie k výrobku priloženého návodu na obsluhu po príchodu tovaru alebo poukazujú na prepravcu.

 

Vyhlásenie ku garanciám

English

German


Odstúpenie od záruky pri aplikáciách v nukleárnej technike

Prístroje, ktoré boli predané od Badger Meter, nie sú určené pre aplikácie v nukleárnej oblasti, jedine len v prípade, keď to bolo uvedené výslovne v písomnej ponuke s detailnými údajmi podmienok aplikácie. Pokiaľ sa prístroje nasadzujú pre aplikácie v nukleárnej technike, nepreberá Badger Meter žiadne záruky pre nároky na náhradu škody, poranenia alebo zamorenie, a kupujúci sa zaväzuje odškodniť a oslobodiť od akéhokoľvek ručenia Badger Meter, jeho vedúcich, pracovníkov, nasledovníkov, zástupcov a zákazníkov, či priamo alebo nepriamo, od požiadaviek na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných vzniknutých nákladov (včítane právneho zastupovania, súdnych výloh, atď.), ktoré boli spôsobené ním event. pracovníkmi jeho firmy, ako napr. ako následok porušenia zmluvy, nerešpektovanie záruky, nedovolenej manipulácie (včítane nedbanlivosti).


Záruka pre výrobky E-Series®


Záruka pre výrobky Wyco®

Produkty s 90 dňovou zárukou:
- Hladiace tyče

Produkty s 1-ročnou zárukou:
- Model SureSpeed®
- Model 994
- Model ErgoPack®
- Model High Cycle
- Generátory k modelu High Cycle
- Model Select Cycle
- Pneumatické vibrátory betónu
- Hydraulické vibrátory betónu
- Závity a tyče k vibrátorom

Závity a tyče k vibrátorom:
- Napájacia jednotky k hladiacim tyčiam