Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Sustainability
Udržitelnost //

Chránit nejcennější světové zdroje


Firemní udržitelnost

Badger Meter je v podnikové sféře vedoucím prvkem v podpoře a zajišťování udržitelnosti. Prostřednictvím celosvětového používání  naší technologie měření průtoku, přes udržitelné výrobní praktiky, odpovědné vedení firemních poboček a prostřednictvím našich  kvalifikovaných pracovníků  Badger Meter vytváří velký, měřitelný vliv při pomoci ochránit nejcennější světové zdroje.

Jako společnost dosahuje Badger Meter svých cílů v oblasti udržitelnosti ve třech hlavních kategoriiích:

  • Úspora vody a jiných cenných zdrojů  prostřednictvím využívání její měřící techniky zákazníky
  • Úspory energie plynoucími z použití recyklovaných materiálů při výrobě svých produktů
  • Odpovědným vedením svých závodů

Sustainability report 2018-2019

Green roof

Životní prostředí, sociální oblast, řízení (ESG)

Badger Meter vyrábí průtokoměry pro udržitelnou budoucnost –protože Každá kapka se počítá. Podporujeme udržitelnost prostřednictvím našich výrobků/řešení , také provozem našich výrobních závodů – kombinujeme ekonomický úspěch a společenskou odpovědnost i v naší obchodní činnosti a tím umožňujeme našim zákazníkům řídit a chránit nejcennější světové zdroje.

Správa ESG  – Řídící komise ESG Badger Meter byla ustavena v roce 2018. Řízena vicepresidenty z oblasti lidských zdrojů ,strategického plánování a financí v sobě zahrnuje vedoucí pracovníky z oblasti prodeje, engineeringu, výroby, lidských zdrojů a právní oblasti. Komise se pravidelně schází za účelem řízení a sledování procesu udržitelnosti a dalších ESG iniciativ. Zástupci komise podávají pravidelná hlášení generálnímu řediteli a správní radě společnosti Badger Meter.


Poselství prezidenta společnosti

 Udržitelnost byla důležitá pro Badger Meter již od doby, kdy zakladatelé společnosti vynalezli v roce 1905 mrazuvzdorný vodoměr. Tento vynález umožnil lidem měřit jejich spotřebu vody i během mrazivých měsíců zimy ve Wisconsinu. Dnes naše pokročilá řešení pro měření průtoku vody a jiných kapalin pomáhají v oblasti obecních vodovodních systémů, v široké řadě průmyslových odvětví na celém světě, umožňují měřit takřka všechna média pohybující se v potrubích. V průběhu času dodáváme dlouhodobou hodnotu pro naše investory, zaměstnance, zákazníky a prostřednictvím řešení pomáháme našim zákazníkům řídit a chránit nejcennější přírodní zdroje.

Jako společnost věnuje Badger Meter pozornost zlepšování ve třech hlavních kategoriích udržitelnosti:

  • NAŠE VÝROBKY pomáhají zákazníkům ušetřit vodu a ostatní přírodní zdroje prostřednitvím našich velmi přesných měřicích a  analytických  řešení.
  • NAŠE VÝROBNÍ ZÁVODY využívají zásady sociálně zodpovědných zásobovacích řetězců, zodpovědného využívání  zdrojů při jejich řízení.
  • NAŠI LIDÉ jsouhlavním zdrojem síly společnosti, usilujeme o to vytvářet a udržovat zdravé, produktivní a pozitivně zapojené zaměstnance přispívající k rozvojí obcí a průmyslových odvětví, jichž jsou součástí.

Jsme hrdí na náš úspěch a pokrok kterého dosahujeme. Náš tým pro udržitelnost i společnost jako celek je připravena pomáhat zákazníkům využívat jejich zdroje, uskutečňovat v našich závodech to, co sami propagujeme a prostřednictvím našich angažovaných zaměstnanců přispívat k proměně naší společnosti i  světa v místa s pulsujícím životem.

 

Ken Bockhorst, Prezident společnosti

Ken Bockhorst

Naše výrobky

Icon_Products

Výrobky Badger Meter pomáhají zákazníkům po celém světě měřit a řídit jejich nejcennější zdroje. Naše měřící a analytické technologie společně s našimi výrobky z oblasti měření a řízení průtoku pomáhají zákazníkům z oblasti vodárenství a široké oblasti průmyslu přesně měřit kolik vody, ropy, plynu a dalších kapalin používají , připívají k zefektivnění jejich využití.
 

Naše výrobní závody

Icon_Operations

Badger Meter nakupuje součásti a suroviny u společností , které sdílejí naše hodnoty a závazky  k dodržování lidských práve, etických zásad, odpovědnosti vůči prostředí. Podporujeme šíření myšlenky ohledně společenské odpovědnosti přes náš zásobovací řetězec a používáme směrnice Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) jakožto rámec pro naše rozhodnutí.

Naši lidé

Icon_People

Tak jako je zmíněno v mottu naší společnosti  “Every Drop Counts” – “Každá kapka se počítá”  stejný význam má pro nás i každý zaměstnanec. Firma Badger Meter věří, že největší hodnotou jsou vlastní lidé, kteří přestavují hlavní zdroj její síly. V této souvislosti jsme zavázání k dalšímu rozvoji pracovníků. Vážíme si lidské znalosti, vynalézavosti, obětavosti a loyality jako nejdůležitějších zdrojů.